Vrátenie tovaru

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, stornovanie objednávky

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii (odoslaní) objednávky.

 2. Predávajúci je viazaný spotrebiteľovi svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho. Ceny za tovar uvedené v internetovom obchode sú vrátane DPH (sme platcami DPH).  Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

 4. Prijatie objednávky predávajúcim bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii alebo telefonicky na uvedený kontakt. Na uvedenú emailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 5. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky, písomne alebo emailom. V prípade, že overenie nie je úspešné, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú a bude zrušená.

 6. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese info@cubeskateshop.sk a to uvedením čísla objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. V prípade platby vopred bude kúpna cena kupujúcemu vrátená prevodom na bankový účet určený kupujúcim pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 7. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim formou telefonického alebo emailového potvrdenia objednávky. Oznámenie o prijatí a zaevidovaní objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju emailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter.

 8. Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa bodu 2.4. Obchodných podmienok a podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

 9. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar - na svoje náklady, vrátane jeho súčastí, príslušenstvá a obalov, ktoré sú čiastočne spotrebované, poškodené, opotrebované alebo neúplné, má predávajúci nárok, v súlade s ust. § 420 a nasl. a ust. § 454 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, na vyúčtovanie hodnoty spotrebovania a opotrebovania, hodnoty opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu spoločne s vyúčtovaním hodnoty spotrebovania a opotrebovania, hodnoty opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

 10. Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu.

   

  Formulár "Odstúpenie od zmluvy" nájdete tu → 03. Odstúpenie od zmluvy_1
Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz