Ku každej objednávke skate hardwaru nad 20€ ti pribalíme Free skate mag zadarmo ako darček!

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Cube store s.r.o. Leninová 168/8, Veľké Úľany 925 22, IČO: 50627643 (ďalej len prevádzkovateľ), ktoré budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.cubeskateshop.sk (ďalej len obchod).
 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

 3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.

 4. Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 5. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. 

 6. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

II. Povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zákazníkom dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

 2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu faktúru (daňový doklad).

III. Povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci by mal po prevzatí zásielky tovar skontrolovať a overiť neporušenosť obalov a v prípade akejkoľvek závady alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi a to najneskôr do 48 hodín od prevzatia, e-mailom alebo telefonicky.

 2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.

 3. V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo e-mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške 30% z danej objednávky.

 4. Nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, stornovanie objednávky

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii (odoslaní) objednávky.

 2. Predávajúci je viazaný spotrebiteľovi svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho. Ceny za tovar uvedené v internetovom obchode sú vrátane DPH (sme platcami DPH).  Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

 4. Prijatie objednávky predávajúcim bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii alebo telefonicky na uvedený kontakt. Na uvedenú emailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

 5. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky, písomne alebo emailom. V prípade, že overenie nie je úspešné, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú a bude zrušená.

 6. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese info@cubeskateshop.sk a to uvedením čísla objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. V prípade platby vopred bude kúpna cena kupujúcemu vrátená prevodom na bankový účet určený kupujúcim pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 7. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim formou telefonického alebo emailového potvrdenia objednávky. Oznámenie o prijatí a zaevidovaní objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju emailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter.

 8. Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa bodu 2.4. Obchodných podmienok a podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

 9. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar - na svoje náklady, vrátane jeho súčastí, príslušenstvá a obalov, ktoré sú čiastočne spotrebované, poškodené, opotrebované alebo neúplné, má predávajúci nárok, v súlade s ust. § 420 a nasl. a ust. § 454 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, na vyúčtovanie hodnoty spotrebovania a opotrebovania, hodnoty opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu spoločne s vyúčtovaním hodnoty spotrebovania a opotrebovania, hodnoty opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

 10. Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu.

 11. Formulár "Odstúpenie od zmluvy" nájdete tu → Odstúpenie od zmluvy

 

V. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy

 1. Ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť v prípade potreby (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nedvíha telefón, atď.).

 2. Objednaný tovar už nie je možné zaobstarať alebo dodať v dohodnutej cene alebo lehote určenej týmito obchodnými podmienkami (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a prevádzkovateľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení.

 3. Ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

        4. V prípade platby vopred bude kúpna cena kupujúcemu vrátená prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

VI. Dodacie podmienky a termíny

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim.

 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu pri osobnom odbere, prípadne odovzdaním tretím subjektom zabezpečujúcim prepravu.

 3. Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v rámci dodacej lehoty uvedenej pri každom tovare. Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Pri potvrdení objednávky bude kupujúci vždy oboznámený s presným termínom odosielania tovaru a to buď telefonicky alebo emailom. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

 4. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.

 5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnili jej dodržanie.

VII. Cena dopravy tovaru

 1. Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný ho zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. Ceny dopravy – poštovného a tovaru obsahujú DPH .

 2. V prípade objednávky nad 70 € poštovné nie je účtované.

 3. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu e-mailom do 24 hodín od zaslania objednávky.

VIII. Nedoručené zásielky – neprevzaté zákazníkom

 1. Ak zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, ktorú neprevzal, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.

 2. Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred (bankový prevod), k čomu zákazníkovi bude zaslaná e-mailom v PDF nová faktúra, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

 3. Pokiaľ zákazník v požadovanom termíne neuskutoční úhradu faktúry, objednávka bude stornovaná. Zákazník bude o storne objednávky informovaný e-mailom.

 4. Ďalšie nákupy zákazníka prostredníctvom elektronického systému obchodu je možné realizovať len platbou vopred.

 5. Neprevzatím objednávky bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy vzniká predávajúcemu škoda, ktorú si môže nárokovať a to vo výške 30% zo sumy objednávky. Na základe potvrdenia objednávky kupujúcim telefonicky alebo e-mailom a jeho následného neprevzatia si predávajúci môže uplatniť vymožiteľnosť týchto strát.

IX. Kúpna cena a spôsob platby

 1. Kupujúci kupuje od prevádzkovateľa obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné.

 2. Doby platnosti cenovej akčnej ponuky – všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena po potvrdení objednávky predávajúcim je záväzná.

 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať úhradu zálohy vo výške minimálne 50% kúpnej ceny tovaru v prípade objednávky tovaru vyrábaného alebo objednávaného priamo pre jedného spotrebiteľa.

 5. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi: a). pri dobierke – cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí na pošte alebo od kuriéra b). pri osobnom prevzatí tovaru – cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí v hotovosti.

X. Záručná doba, riešenie reklamácií, doklady

 1. Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 2. Ak má vec vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak predávajúci riadne splní svoju povinnosť, nezodpovedá za vady, na ktoré kupujúceho upozornil.

 3. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady, ktoré kupujúci u predávajúceho reklamoval.

 4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak ide o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci len za vady existujúce pri prevzatí veci kupujúcim. Pri použitých veciach zodpovedá predávajúci len za vady existujúce pri prevzatí veci kupujúcim, s výnimkou vád vzniknutých použitím alebo opotrebovaním veci; za tieto predávajúci vôbec nezodpovedá.

 5. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené obvyklým užívaním alebo spotrebovaním veci. Predávajúci taktiež nezodpovedá za vady, ktorých výskyt pripúšťajú technické normy, technické predpisy a normy jednotlivých výrobcov tovaru.

 6. Záruka môže byť predávajúcim zamietnutá najmä: a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, c) uplynutím záručnej doby tovaru, d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo prepätím, g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, t. j. neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby l) výskytom vád, ktorých existenciu pripúšťajú normy výrobcov.

 7. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

 8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 10. Nemožnosťou vec riadne užívať sa rozumie, keď je kupujúci v dôsledku opakovane sa vyskytujúcej vady alebo pre väčší počet odstrániteľných vád pomerne dlhý čas vylúčený z používania veci, takže nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby trpel také obmedzenie.

 11. Za väčší počet vád veci predanej v obchode možno spravidla považovať aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

 12. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené vadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

 13. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam, na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

 14. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Riešenie reklamácii sa riadi REKLAMAČNÝM PORIADKOM. 

 15. Formulár na výmenu tovaru nájdete tu → Výmena tovaru
 16. Reklamačný formulár nájdete tu → Reklamačný list_1

XI. Ochrana osobných údajov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

  Vyššie uvedené údaje sú nutné pre identifikáciu kupujúceho a budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu expedíciu tovaru. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa a nebudú inak poskytnuté tretej strane. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva e-shopu www.cubeskateshop.sk (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá poskytne prevádzkovateľovi iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie).  Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

 1. Využívaním internetového obchodu www.cubeskateshop.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.

 

Zrušenie registrácie a zákazníckeho konta: kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu info@cubeskateshop.sk. Zákaznícke konto bude deaktivované a kupujúci bude informovaný e-mailom. Všetky osobné, zákazníkom poskytnuté údaje budú zo systému internetového obchodu trvalo vymazané

XII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodným podmienok . Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.cubeskateshop.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 2.3.2016. Vyhradzujeme si právo zmeniť Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz